FORMULARZ ZAMÓWIENIA
lub
Ulica
Kod
Miasto
Osoba do kontaktu
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
NIP
PESEL
Ilość kabin sanitarnych  szt. 
Od dnia   Do odwołania  
Przewidywana lokalizacja
Serwis podstawowy   w tyg
Wyposażenie dodatkowe Umywalka
Uzgodniona cena

UWAGA:
  1. Brak dojazdu do kabiny nie zwalnia Zamawiającego z opłaty za serwis.
  2. Lokalizacja kabiny jak i dojazd do niej winien odbywać się po nawierzchni utwardzonej.
  3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia firmę WC CHATKA o terminie odbioru kabiny.
  4. W przypadku kradzieży lub zniszczenia toalety przenośnej osoba Zamawiająca zobowiązana jest do pokrycia pełnego kosztu toalety w wysokości 1980,00zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych)
  5. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia firmy WC CHATKA o wszelkich zmianach danych adresowych.
  6. Jednocześnie upoważniam do przesłania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, do odwołania.

 Zgadzam się na powyższe warunki.